MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Aracı Hizmet Sağlayıcı Kurumu

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Aracı Hizmet Sağlayıcı Kuruma ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

3.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu sözleşme tarafları, Sözleşme konusu hizmetin satışında TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKET’inin taraf olmadığını ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. İşbu söleşme aynı zamanda Alıcı’nın, aracı hizmet sağlayıcı olan TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKET’ye ait www.terapitopya.com üzerinden, Satıcı’ya ait hizmeti satın aldığı, hizmetin satış ve sağlanma şeklinin belirlendiği sözleşmedir.

 

4.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : …………….

Adresi : …………….

E-posta : …………….

5.ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi : …………….

Telefon : …………….

E-posta : …………….

6.SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, Soyadı / Ünvanı : …………….

Telefon : …………….

E-posta : …………….

 

7.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLERİN BİLGİLERİ

7.1 Hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait wwwterapitopya.com internet sitesinde SATICI’nın oluşturduğu Uzman sayfasında yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ve kampanyaları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

7.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyat ve koşulları SATICI, HİZMET SAĞLAYICI kurumun belirlediği koşullar çerçevesinde serbestçe değiştirebilir. SATICI’nın alıcının herhangi bir onayına ihtiyacı yoktur. Süreli olarak veya kampanya olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması : Online Terapi

Süre : ……………. Dakika

Toplam Fiyat : ……………. TL (KDV Dahil)

Ödeme Şekli ve Planı : Peşin (Kredi Kartı)

Teslim Edilecek kişi : …………….

Sipariş Tarihi : …………….

Teslimat tarihi : …………….

Teslim şekli : Online

 

8.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad : …………….

Telefon : …………….

E-posta : …………….

Fatura teslim : Fatura, tamamlanan online terapi sonrası ……………. tarafından elektronik posta aracılığıyla teslim edilecektir.

 

9.GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, www.terapitopya.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı hizmet tedarik edebilir.

9.3. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen içinde kendisine nakden ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ödeme sağlayıcı finans kuruluşu tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3-4 haftayı bulabileceğini, ödeme sağlayıcısına bağlı olarak sürecin uzayabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen ödeme sağlayıcı işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.CAYMA HAKKI

10.1 “ALICI”, online terapi satın aldıktan sonra “SATICI”nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre belirlediği tarih ve saati 3 sefer ile sınırlı olmak üzere revize edebilir, ancak iptal edemez ve ödediği ücretin iadesini talep edemez. Revize tarih ve saati yine “SATICI”nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre müsait olan tarih ve saatler seçilmek koşuluyla belirlenir. “ALICI”, iptal sebebiyle ilgili “www.terapitopya.com”a başvuru yaptığında. “ALICI” ancak “www.terapitopya.com” tarafınca yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilirse online terapisi iptal edebilir.

“ALICI” ve “SATICI”ın, her ikisininde online terapiye katılmaması durumunda “ALICI”ya ödediği ücret iade edilir. Online Terapi sırasında “ALICI” tarafından teknik aksaklık veya farklı sebeplerle yayının terk edilmesi durumunda; online terapi süresinin %60’ı veya daha fazlası tamamlandıysa “SATICI” online terapinin devamına karar vermediği sürece online terapi tamamlanmış sayılır. Online terapinin %60’ından az bir süresi tamamlandıysa taraflar arasında kararlaştırılması durumunda “SATICI” online terapinin kalan süresine devam eder aksi halde “Danışan Üye”ye ödediği ücret iade edilir. İade süreçlerinin, ödeme yöntemini sağlayan aracı şirketin prosedürleri çerçevesinde yürütüleceği “ALICI” tarafından kabul edilir. Online terapi öncesi veya sırasında “Terapitopya”nın altyapısı ve hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle aksaklık yaşanmaması durumunda, “Terapitopya”nın herhangi bir hukuki, cezai veya icrai sorumluluğu yoktur.

10.2.Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ürün ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

10.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya verilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

10.2.2. İade formu, iade sürecinde www.terapitopya.com tarafından düzenlenen formdur. İade sürecinin başlatılması için, ALICI, iade formunu doldurmakla yükümlüdür.

10.2.3. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün veya hizmetin usulüne uygun kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

10.2.4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

11.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

11.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hiznetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. c) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  3. d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  4. e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

11.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

12.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu, tüketici işleminin yapıldığı yerdeki, İstanbul tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınırlar her yıl Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile belirlenmektedir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI: …………….

ALICI: …………….

TARİH: …………….


Menü